30/05/2024 07:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Hoàng Hạc lâu tác
登黃鶴樓作

Tác giả: Lê Quang Định - 黎光定

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2018 10:26

 

Nguyên tác

黃鶴樓頭象外寬,
漢陽城郭遶晴瀾。
呂仙醉後重來杳,
崔顥詩成再和難。
塵夢未醒青草畔,
鄉心每寄白雲端。
翰飛跡古炎陬遠,
人景遭逢有此觀。

Phiên âm

Hoàng Hạc lâu đầu tượng ngoại khoan,
Hán Dương[1] thành quách nhiễu tình lan.
Lữ tiên[2] tuý hậu trùng lai diểu,
Thôi Hiệu[3] thi thành tái hoạ nan.
Trần mộng vị tinh thanh thảo bạn,
Hương tâm mỗi ký bạch vân đoan.
Hàn phi tích cổ viêm tưu[4] viễn,
Nhân cảnh tao phùng hữu thử quan.

Bản dịch của Hoài Anh

Trước lầu cảnh tượng rộng thay,
Hán Dương thành quách nước mây bốn bề.
Say xong tiên Lã không về,
Hoạ thơ Thôi Hiệu phẩm đề, khó sao!
Mộng chưa tỉnh, cỏ xanh màu,
Gửi theo mây trắng nỗi sầu quê hương.
Chốn cổ tích xa viêm bang,
Người may gặp dịp xem quang cảnh này.
Nguyễn Du bình bài thơ này: “Thôi Hiệu thi thành, hậu nhân đáo thử cánh đạo bất đắc; thử cú tòng Trần Trung cấu xuất tân tứ, khả dĩ vịnh Hoàng Hạc hĩ” 崔顥詩成,後人到此竟道不得;此句從陳中構出新思,可以詠黃鶴矣 (Thôi Hiệu làm thơ xong, người sau tới không viết được nữa; câu này từ thơ Trần Trung, lại tạo tứ mới lạ, xứng đáng thơ vịnh lầu Hoàng Hạc). “Thử cú” (câu này) trong lời bình là nói về câu đầu. Trần Trung tức Trần Phu 陳孚, tự Cương Trung 剛中, có bài Ngạc chử vãn diểu 鄂渚晚眺 viết khi lên lầu Hoàng Hạc.

[1] Nay là một quận của Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
[2] Một trung bát tiên: Chung Ly Quyền, Lữ Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quải, Lam Thái Hoà, Tào Quốc Cữu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Tử.
[3] Một thi gia đời Đường, người Biện Châu (nay là tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ năm Khai Nguyên thứ 11 (723), làm quan đến chức Tư huân viên ngoại lang, có thơ Hoàng Hạc lâu nổi tiếng chép trên lầu Hoàng Hạc.
[4] Xứ nóng, chỉ Việt Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quang Định » Đăng Hoàng Hạc lâu tác