25/10/2021 01:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 031
山居百詠其三十一

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 23:22

 

Nguyên tác

山居歸隱樂先天,
默契真如教外傳。
大道本來無所染,
莫萌妄念污心田。

Phiên âm

Sơn cư quy ẩn lạc tiên thiên,
Mặc khiết chân như giáo ngoại truyền.
Đại đạo bản lai vô sở nhiễm,
Mạc manh vọng niệm ố tâm điền.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi quy ẩn giữ tiên thiên,
Thầm tỏ chân như giáo ngoại truyền,
Đạo lớn xưa nay không chỗ nhiễm,
Chớ cho vọng tưởng nhớp tâm điền.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 031