29/01/2023 08:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử Thần điện thoái trào khẩu hào
紫宸殿退朝口號

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2015 23:14

 

Nguyên tác

戶外昭容紫袖垂,
雙瞻御座引朝儀。
香飄合殿春風轉,
花覆千官淑景移。
晝漏希聞高閣報,
天顏有喜近臣知。
宮中每出歸東省,
會送夔龍集鳳池。

Phiên âm

Hộ ngoại Chiêu Dung tử tụ thuỳ,
Song chiêm ngự toạ dẫn triều nghi.
Hương phiêu hợp điện xuân phong chuyển,
Hoa phúc thiên quan thục cảnh di.
Trú lậu hi văn cao các báo,
Thiên nhan hữu hỉ cận thần tri.
Cung trung mỗi xuất quy đông tỉnh,
Hội tống quỳ long tập phượng trì.

Dịch nghĩa

Bên ngoài cửa điện Chiêu Dung, tay áo đỏ rủ xuống,
Hai mắt ngẩng trông nơi vua ngồi đang diễn ra nghi thức buổi chầu.
Gió xuân nổi lên khiến hương thơm bay trong phòng,
Dưới hoa, trăm vị quan cảnh uy nghi chuyển động.
Ban ngày, cái đồng hồ giọt nước vốn ít được nghe trên gác cao kia báo hiệu,
Nét mặt nhà vua có vẻ vui chỉ các quan đứng gần mới thấy được.
Mỗi khi từ cung đi ra khỏi để về viện phía đông,
Còn phải cùng đưa các quì và rồng nữa.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngoài cửa Chiêu Dung vạt đò buông,
Cặp mắt đăm nhìn lễ bệ rồng.
Hương bay khắp điện hơi xuân thoảng,
Hoa phủ ngàn quan cảnh đẹp rung.
Giọt nước thoáng nghe trên gác báo,
Mặt vua hớn hở, kẻ gần trông.
Mỗi dịp rời cung về nhiệm sở,
Tiễn về ao phượng những quì long.
(Năm 758)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tử Thần điện thoái trào khẩu hào