29/11/2022 08:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ Thiểm Châu tiên ký Nguyên tòng sự
次陝州先寄源從事

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 05/04/2010 07:20

 

Nguyên tác

離思羈愁日欲晡,
東周西雍此分塗。
回鑾佛寺高多少,
望盡黃河一曲無?

Phiên âm

Ly tứ ky sầu nhật dục bô,
Đông Chu tây Ủng[1] thử phân đồ.
Hồi Loan Phật tự[2] cao đa thiểu,
Vọng tận Hoàng Hà nhất khúc vô?

Dịch nghĩa

Nỗi nhớ chia ly nỗi buồn lưu lạc, ánh dương xế tà,
Đông Chu, tây Ung chia cách nhau bởi con đường này.
Chùa Phật Hồi Loan cao bao nhiêu thước?
Sao trông khắp sông Hoàng Hà không thấy một khúc cong?

Bản dịch của Lê Quang Trường

Sầu tư lang bạt, nắng chiều buông,
Đông tây chia cách một con đường.
Chùa phật Hồi Loan cao mấy thước,
Sao thấy Hoàng Hà chỉ thẳng suôn?
Năm thứ tư niên hiệu Khai Thành đời Đường Văn Tông (839), Lý Thương Ẩn từ chức Bí thư tỉnh hiệu thư lang bị điều đi làm Huyện uý Hoằng Nông (nay là huyện Linh Bảo, tỉnh Hà Nam). Hiệu thư lang (thượng giai chính cửu phẩm) là mỹ chức, còn huyện uý (tòng cửu phẩm) là tục lại. Bài thơ này được làm trước khi tác giả đến nhậm chức huyện uý, lúc nghỉ lại Thiểm Châu (huyện Thiểm, tỉnh Hà Nam). Bài thơ biểu hiện khúc chiết mà khéo léo bày tỏ nỗi bất mãn khi bị điều chức.

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Thời Tây Chu, kinh thành ở đất Cảo (nay là phía tây huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây), Ung Châu (nay là các vùng đất Thanh hải, phía tây tỉnh Cam Túc, phía bắc tỉnh Thiểm Tây), thuộc sự quản hạt của đất Cảo, nên gọi Tây Ung thay cho Tây Chu. Tây Chu và Đông Chu lấy Thiểm Chầu làm ranh giới.
[2] "Cựu Đường thư", "Đại tông kỷ" chép: "Tháng mười năm đầu niên hiệu Quảng Đức, Thổ Phồn xâm phạm địa phận kinh thành, vua phải chạy sang Thiểm Tây, tháng mười hai mới hoàn kinh." Loan tức loan giá của hoàng đế. Hồi Loan phật tự là chùa sau khi hoàng đế hồi kinh dựng nên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Thứ Thiểm Châu tiên ký Nguyên tòng sự