19/08/2022 05:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu ký tòng huynh Giả Đảo
秋寄從兄賈島

Tác giả: Vô Khả thiền sư - 無可禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/11/2016 12:30

 

Nguyên tác

暝蟲喧暮色,
默思坐西林。
聽雨寒更徹,
開門落葉深。
昔因京邑病,
並起洞庭心。
亦是吾兄事,
遲回共至今。

Phiên âm

Minh trùng huyên mộ sắc,
Mặc tư toạ Tây Lâm[1].
Thính vũ hàn canh triệt,
Khai môn lạc diệp thâm.
Tích nhân kinh ấp bệnh[2],
Tịnh khởi Động Đình tâm[3].
Diệc thị ngô huynh sự,
Trì hồi cộng chí kâm.

Dịch nghĩa

Côn trùng trong lòng đất kêu huyên náo cả buổi chiều,
Ngồi tĩnh toạ trong chùa Tây Lâm.
Nghe mưa lạnh rơi suốt năm canh,
Khi buổi sáng mở cửa thấy lá rụng thật nhiều.
Ngày trước trong cơn tâm bệnh từ kinh đô về nhà,
Nghe nói anh có ý định về hồ Động Đình quy ẩn.
Đó là việc của ông anh,
Từ từ cho tới nay.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Côn trùng kêu suốt chiều rỉ rả
Em lặng ngồi tĩnh toạ Tây Lâm
Nghe mưa rơi suốt năm canh
Sáng ra thấy lá rụng thành đống cao
Ngày trước khổ lao đao tâm bệnh
Toan ẩn cư ở Động Đình hồ
Việc này anh định tự lo
Từ từ cũng tới bờ hồ ngày nay
Giả Đảo (779-843) là thi nhân thời Vãn Đường.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007
[1] Chùa di tích nay trên núi Lư Sơn, thuộc tỉnh Giang Tây.
[2] Ám chỉ tâm trạng đau buồn sau khi lên kinh đô ứng thí không đậu trở về nhà.
[3] Hồ Động Đình nay trong huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Động Đình tâm là ý định về Động Đình quy ẩn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vô Khả thiền sư » Thu ký tòng huynh Giả Đảo