19/09/2021 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trào nhân ẩm tửu
嘲人飲酒

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 10:55

 

Nguyên tác

醉憐樂子啜餔名,
瓶落齏湯古井盈。
信是陶公不及亂,
勿從李白遠騎鯨。

Phiên âm

Tuý liên Nhạc Tử[1] xuyết bô danh,
Bình lạc tê thang[2] cổ tỉnh doanh.
Tín thị Đào công[3] bất cập loạn,
Vật tòng Lý Bạch[4] viễn ky kình.

Dịch nghĩa

Khi say, thương ông Nhạc Tử mang tiếng là hạng ăn uống,
Trong vò, thứ rượu chua đã bị đổ, mà coi như giếng cổ đầy tràn.
Hãy như ông Đào Khản, uống rượu nhưng không say quá,
Chớ học theo Lý Bạch, cưỡi cá kình đi mãi.

Bản dịch của Hải Anh

Khá thương Nhạc Tử hạng phàm phu,
Bình đổ tràn ra thứ rượu chua.
Học tập cụ Đào không quá chén,
Cười ông Lý Bạch cưỡi kình kia!

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
[1] Nhạc Chính Tử theo Tử Ngao sang Tề, Mạnh Tử bảo Nhạc Tử: “Ông theo Tử Ngao là theo hạng ăn uống đấy, người theo đạo cổ mà lại theo hạng ăn uống sao!”
[2] Thơ Tô Đông Pha có câu “Toan tửu như tê thang, Điền tửu như mật dịch” (Rượu chua như canh rau xoàng, Rượu ngọt như mật ong).
[3] Đào Khản đời Tấn uống rượu rất khoẻ, nhưng có hạn, không để say quá.
[4] Lý Bạch đời Đường giỏi rượu hay thơ. Tương truyền, một đêm trăng sáng, ông ngồi thuyền trên Trường giang, uống rượu ngắm trăng, say nhảy xuống sông bắt bóng trăng, bị chết đuối. Người đời cho là ông đã cưỡi cá kình đi mãi. Thơ Đỗ Phủ có câu “Nhược phùng lý bạch kỵ kình ngư, Đạo Phủ vấn tấn kim hà như” (Nếu gặp Lý Bạch cưỡi cá kình, thì bảo hộ, Đỗ Phủ hỏi thăm ông ta ngày nay thế nào)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Trào nhân ẩm tửu