25/11/2020 05:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 11
承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句其十一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 12:01

 

Nguyên tác

李相將軍擁薊門,
白頭雖老赤心存。
竟能盡說諸侯入,
知有從來天子尊。

Phiên âm

Lý tướng tương quân ủng Kế Môn,
Bạch đầu tuy lão xích tâm tồn.
Cánh năng tận thuyết chư hầu nhập,
Tri hữu tòng lai thiên tử tôn.

Dịch nghĩa

Tướng Lý Quang Bật mang quân đóng ở Kế Môn,
Tuy già đầu bạc rồi nhưng lòng son vẫn còn.
Bèn có thể thuyết phục hết được các chư hầu vào chầu vua,
Biết chắc rằng từ nay vua lại được tôn kính.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tướng quân họ Lý giữ Kế Môn,
Đầu tuy bạc trắng, lòng son còn.
Còn khuyên được đám chư hầu tới,
Thiên tử từ nay lại được tôn.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thừa văn Hà Bắc chư đạo tiết độ nhập triều, hoan hỉ khẩu hào tuyệt cú kỳ 11