16/07/2024 13:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái nón

Tác giả: Thái Duy Thanh - 采唯清

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 28/10/2010 18:59

 

Đáng tròn vành vạnh đáng không hư,
Che chở bao la khắp bốn bờ.
Khi để tưởng nên dù với tán,
Nêu ra thì nhạt nắng cùng mưa.
Che dân bao quản lòng tư túi,
Giúp chúa nào quên nghĩa sớm trưa.
Vòi vọi ngồi trên ngôi thượng đỉnh,
Ai ai lớn nhỏ đội ơn nhờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Duy Thanh » Cái nón