16/08/2022 10:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cấm sở cảm sự, túng bút ngẫu thư
禁所感事縱筆偶書

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2014 21:09

 

Nguyên tác

少年心跡早清狂,
已把成虧并兩忘。
醉尉縱然瞋李老,
窮奴猶自愛蕭郎。
律吹黍谷寒應轉,
劍落豊城夜有光。
莫向名山送遺草,
石渠須選漢文章。

Phiên âm

Thiếu niên tâm tích tảo thanh cuồng,
Dĩ bả thành khuy tính lưỡng vong.
Tuý uý túng nhiên sân Lý lão[1],
Cùng nô do tự ái Tiêu lang[2].
Luật xuy Thử Cốc[3] hàn ưng chuyển,
Kiếm lạc Phong Thành[4] dạ hữu quang.
Mạc hướng danh sơn tống di thảo,
Thạch Cừ[5] tu tuyển Hán văn chương.

Bản dịch của Tố Hữu

Thời trai tính nết đã ngang tàng
Thành bại đều quên cả mọi đường
Viên uý có say, khinh Lý lão
Tiểu đồng còn tốt, mến Tiêu lang
Sáo vang hang Thử, trời hơi sấm
Gươm dấu thành Phong, đêm sáng choang
Sách quý chẳng nên vào núi đẹp
Thạch Cừ nhà Hán trọng văn chương
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Chỉ Lý Quảng, danh tướng đời Hán. Khi đã về nghỉ, một đêm cùng người nhà cưỡi ngựa ra ngoài thành tìm hàng rượu uống, lúc trở về đến Bá Lăng, viên uý coi Bá Lăng đang say rượu ngăn không cho đi. Người nhà nói "Đây là quan tướng quân cũ họ Lý đây mà". Viên uý nói "Tướng quân hiện nay cũng không được đi đêm, huống chi tướng quân cũ".
[2] Tức Tiêu Dĩnh Sĩ đời Đường, là người học rộng và biết người. Ông có đầy tớ tên là Đỗ Lượng ở với ông đã lâu năm, đôi khi cũng có quở phạt bằng roi vọt, có người bảo Đỗ Lượng sao không bỏ đi với người khác. Lượng nói không phải tôi không thể đi với người khác, nhưng tôi mến ông Tiêu là người có tài.
[3] Theo truyền thuyết núi này là nơi đất tốt nhưng khí hậu lạnh giá, lúa không mọc được. Trâu Diễn đến đây thường thổi một điệu sáo mà khí hậu trở nên ấm áp.
[4] Trương Hoa đời Hậu Hán thấy ở Phong Thành đêm đêm có hào quang bốc lên, bèn sai Lôi Hoán ra làm quan ở đấy để dò xét. Hoán tới nơi, sai đào nền nhà ngục, thấy một cái hộp đựng hai thanh kiếm Long Tuyền và Thái A.
[5] Tên cái gác do Tiêu Hà đời Tây Hán dựng lên để thu tàng các sách cũ lấy được ở cung nhà Tần, sau trở thành kho sách.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Cấm sở cảm sự, túng bút ngẫu thư