29/07/2021 06:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Đông Sơn tự
題東山寺

Tác giả: Trần Minh Tông - 陳明宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2008 11:08

 

Nguyên tác

雲似青山山似雲,
雲山長與老僧親。
自從圓公去世後,
天下釋子空無人。

Phiên âm

Vân tự thanh sơn sơn tự vân,
Vân sơn trường dữ lão tăng thân.
Tự tòng Viên công khứ thế hậu,
Thiên hạ Thích tử không vô nhân.

Dịch nghĩa

Mây giống núi xanh, núi xanh giống mây,
Mây và núi mãi mãi gần gũi với sư già.
Từ sau khi Viên công qua đời,
Phật tử trong thiên hạ không còn ai nữa.

Bản dịch của Huệ Chi

Núi như mây biếc, mây như núi,
Mây núi cùng sư bạn một đời.
Từ thuở Viên công lìa cõi thế,
Dưới trần Phật tử chẳng còn ai.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Minh Tông » Đề Đông Sơn tự