19/01/2021 06:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Trương Định bài 09

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2010 08:30

 

Tướng quân đâu hỡi có hay chăng?
Sáu ải cơ đồ nửa đã ngăn[1].
Cám nỗi kiến ong ra sức dẹp,
Quản bao sâu mọt chịu lời nhăng.
Đá kêu rêu mọc bia Dương Nghiệp[2],
Cỏ úa hoa tàn mả Lý Lăng[3].
Thôi vậy thì vậy thôi cũng vậy,
Anh hùng đến thế dễ ai dằn.
Nguồn: Nguyễn Bá Thế, Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957
[1] Sáu tỉnh Nam Việt đã bị Pháp chiếm hết ba.
[2] Một danh tướng đời Tống.
[3] Tướng đời Hán Vũ Đế, năm 99 TCN đánh Hung Nô, kiệt lực phải quy hàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Điếu Trương Định bài 09