21/10/2021 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hưu hướng Như Lai
休向如來

Tác giả: Quảng Nghiêm thiền sư - 廣嚴禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 07:39

 

Nguyên tác

離寂方言寂滅去,
生無生後說無生。
男兒自有衝天志,
休向如來行處行。

Phiên âm

Ly tịch phương ngôn tịch diệt[1] khứ,
Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh[2].
Nam nhi tự hữu xung thiên chí,
Hưu hương Như Lai hành xứ hành.

Dịch nghĩa

Lìa được sự ham muốn đi vào niết bàn thì mới có thể bàn chuyện đi vào niết bàn,
Sinh vào cõi vô sinh rồi mới có thể bàn chuyện vô sinh.
Làm trai phải tự có chí xung trời thẳm,
Đừng nhọc mình dẫm theo vết chân của Như Lai.

Bản dịch của Nguyễn Duy

Còn ham thì hãy làm thinh
Trải vô sinh luận vô sinh kiếp người
Làm trai chí cả tung trời
Đừng lao theo vết chân thời Như Lai.
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
[1] Tịch diệt là thuật ngữ đạo Phật, mang nghĩa của hai chữ niết bàn.
[2] Vô sinh là thuật ngữ đạo Phật, chỉ tính chất không sinh không diệt của niết bàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quảng Nghiêm thiền sư » Hưu hướng Như Lai