22/01/2022 08:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán rượu đầu thôn
Falu végén kurta kocsma

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2012 18:49

 

Nguyên tác

...Az éjszaka közeledik,
A világ lecsendesedik,
Pihen a komp, kikötötték,
Benne hallgat a sötétség.

De a kocsma bezzeg hangos!
Munkálódik a cimbalmos,
A legények kurjongatnak,
Szinte reng belé az ablak.

"Kocsmárosné, aranyvirág,
Ide a legjobbik borát,
Vén legyen, mint a nagyapám,
És tüzes, mint ifju babám!

Húzd rá cigány, húzzad jobban,
Táncolni való kedvem van,
Eltáncolom a pénzemet,
Kitáncolom a lelkemet!"

Bekopognak az ablakon:
"Ne zugjatok olyan nagyon,
Azt üzeni az uraság,
Mert lefeküdt, alunni vágy."

"Ördög bújjék az uradba,
Te pedig menj a pokolba!...
Húzd rá, cigány, csak azért is,
Ha mindjárt az ingemért is!"

Megint jőnek, kopogtatnak:
"Csendesebben vigadjanak,
Isten áldja meg kendteket,
Szegény édesanyám beteg."

Feleletet egyik sem ad,
Kihörpentik boraikat,
Végét vetik a zenének
S hazamennek a legények.

Bản dịch của Vũ Tú Nam

...Đêm, đêm đen dày đặc
Tĩnh mịch. Giờ nghỉ ngơi
Con phà neo, sóng lắc
Bóng tối quanh im hơi

Quán rượu, ồ, chuyện khác
Chũm choẹ khua không ngừng
Tuổi trẻ vui rậm rịch
Rầm rầm cửa kính rung

"Này, bông hoa đẹp ơi
Cho rượu ngon ấy nhé!
Rượu tuổi bằng ông tôi
Và hăng như bạn trẻ

Nhảy đi em, nhảy nữa
Anh muốn nhảy thâu đêm
Cho hết xu dính túi
Cho quên đời, em xem!

Bỗng có ai đập cửa:
"Chấm dứt ồn ào mau!
Cụ lớn ra lệnh thế
Cụ nằm, ngủ được đâu!"

"Cụ lớn mày, quỷ bắt!
Mày nữa, cút theo ngay!
Cứ nhảy, em, cật lực
Sẽ thưởng em áo này!"

Lại có ai gõ cửa
"Xin khe khẽ bớt cho
Xin các người, lạy Chúa
Mẹ tôi đang ốm mà!"

Ai nấy bỗng im bặt
Khẽ khàng cạn chén nhanh
Lựng lẽ ngừng cả nhạc
Chia tay về nhà mình
Szatmár, 8-1847
Nguồn: Có và không có (thơ dịch), NXB Hội nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Quán rượu đầu thôn