26/01/2021 18:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lôi công
雷公

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 14:44

 

Nguyên tác

閑人倚柱笑雷公,
又向深山霹怪松。
必若有勞天下意,
何如驚起武侯龍。

Phiên âm

Nhàn nhân ỷ trụ tiếu lôi công,
Hựu hướng thâm sơn tích quái tùng.
Tất nhược hữu lao thiên hạ ý,
Hà như kinh khởi Vũ Hầu[1] long[2]?

Dịch nghĩa

Người dân tựa cột chê cười thần sấm sét,
Đánh vào những cây thông quái quỷ nào đó ở trong rừng sâu.
Nếu quả thực chiều theo ý dân,
Sao không làm nhân tài như Vũ Hầu thức giấc?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dân tựa cột cười thần sấm sét
Đánh cây thông ở mép rừng sâu
Nếu chiều dân ý lo âu
Sao không đánh thức Vũ Hầu Ngoạ Long?
Tác giả ưu tư thời cuộc nhiễu nhương thời Vãn Đường, mượn bài này bỡn thần sấm sét sao không đánh thức nhân tài tương tự con rồng đang ngủ Gia Cát Lượng thức dậy cứu nước sắp chia thành 10 nước nhỏ với chính quyền trung ương luôn luôn thay ngôi đổi chủ tới 5 đời.

[1] Tức Gia Cát Lượng, người đời Đông Hán, giúp Lưu Bị mở ra nước Tây Thục trong thời Tam Quốc, được Lưu Bị phong tước Vũ Hầu.
[2] Cũng chỉ Gia Cát Lượng. Khi còn ở ẩn, ông tự xưng hiệu là Ngoạ Long, nghĩa là con rồng đang nằm ngủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Lôi công