25/03/2023 17:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Hoành Sơn vọng hải
登橫山望海

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 06:13

 

Nguyên tác

造化當初苦用工,
卻將虎穴趁蛟宮。
環王封域歸烏有,
陳帝旌旗掛太空。
晴樹棲禽蒼欲老,
怒濤戲鱷白成翁。
無窮今古浮鷗事,
分合悠悠鶴夢中。

Phiên âm

Tạo hoá đương sơ khổ dụng công,
Khước tương hổ huyệt xấn giao cung.
Hoàn Vương[1] phong vực quy ô hữu,
Trần đế[2] tinh kỳ quải thái không.
Tình thụ thê cầm thương dục lão,
Nộ đào hý ngạc bạch thành ông.
Vô cùng kim cổ phù âu sự.
Phân hợp du du hạc mộng[3] trung.

Dịch nghĩa

Buổi đầu, tạo hoá đã khổ dụng công,
Đem hang hổ đến sát cung giao long.
Phong vực Hoàn Vương, còn đâu nữa,
Cờ quạt vua Trần treo khoảng thái không.
Cây quang chim đậu, mầu xanh sắp lạt,
Sóng dữ kình đùa, trắng lốp tóc ông già.
Chuyện kim cổ khôn cùng, như chim âu nổi,
Trong giấc mơ hạc dằng dặc, những hợp cùng tan.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Bày đặt khen thay thợ hóa công,
Khéo đem hang cọp áp cung rồng.
Bóng cờ Trần đế dường bay đó,
Cõi đất Hoàn vương thảy biến không.
Chim đậu lùm xanh, xanh đã lão,
Ngạc đùa sóng bạc, bạc nên ông.
Việc đời bọt nổi, xưa nay thế,
Phân họp giành trong giấc hạc nồng.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 79
[1] Tên nước Chiêm Thành xưa.
[2] Các vua đời Trần.
[3] Giấc mộng hạc. Câu thơ ý nói cuộc tranh giành đất đai giữa Đằng Ngoài và Đằng Trong chẳng qua chỉ là giấc mộng trần thế sẽ tiêu tan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Đăng Hoành Sơn vọng hải