02/02/2023 02:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuối năm gửi thư về nhà trình báo

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2016 15:01

 

Theo gót xuân đi lối cúc tùng
Ngàn mai lại giáp mặt xuân phong
Niềm thưa gửi với vầng trăng bạc
Bước diễn chen cùng áng bụi hồng
Biết ý treo cung dừng cõi bể
Ngại tình nương cửa nặng non sông
Tấc gang xa gối xem ngàn dặm
Nửa mé trời Nam mấy vạn trùng
Nguyên chú: Ta lên đường vào ngày mồng một tháng 4.

Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Cuối năm gửi thư về nhà trình báo