23/04/2024 11:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống hữu Bắc sứ kỳ 2
送友北使其二

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 15/08/2014 17:48

 

Nguyên tác

緬懷鄰好展嘉儀,
特簡詞臣擁節麾。
萬里關河輕旅況,
兩期霜雪拂征衣。
咨詢式藉觀方物,
專對全憑重國威。
準擬公完膺厚眷,
桑蓬不負此襟期。

Phiên âm

Miễn hoài lân hảo triển gia nghi,
Đặc giản từ thần ủng tiết huy.
Vạn lý quan hà khinh lữ huống,
Lưỡng kỳ sương tuyết phất chinh y.
Tư tuân thức tạ quan phương vật,
Chuyên đối toàn bằng trọng quốc uy.
Chuẩn nghĩ công hoàn ưng hậu quyến,
Tang bồng bất phụ thử khâm kỳ.

Dịch nghĩa

Vì nước láng giềng tốt, lâu dài, nên triều đình chuẩn bị đồ lễ vật có giá trị,
Lại đặc biệt chọn viên quan có tài văn thơ để cầm cờ tiết quốc gia đi sứ.
Nơi sông núi biên ải vạn dặm, coi nhẹ cảnh xa xôi,
Hai năm sương tuyết phất trên áo người đi xa.
Cách giao dịch chủ yếu nhờ vào quan sát sự việc,
Toàn bộ việc đối đáp, dựa vào lấy quốc uy làm trọng.
Dự liệu sau khi công việc hoàn thành, nhận được sự đoái trông hậu hĩnh,
Để không phụ tấm lòng tang bồng của kẻ làm trai trong kỳ đi sứ này.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mong sao mở rộng bang giao
Lễ nghi sứ vụ riêng trao người tài
Xa xôi muôn dặm xá chi
Bao năm sương tuyết áo người đi xa
Giao lưu xét việc ở ta
Quốc uy là trọng lúc ta đối người
Việc xong ân thưởng kịp thời
Tang bồng thoả chí một đời trung trinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Tống hữu Bắc sứ kỳ 2