16/06/2024 05:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Sở Tam Lư đại phu
吊楚三閭大夫

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2020 15:10

 

Nguyên tác

不是懷沙怨楚王,
彼天難問問瀟湘。
擬將口舌扶宗國,
豈愛皮毛處雊堂。
往事幾回悲逝水,
離騷終古吊斜陽。
九疑有路逢虞舜,
濟濟應添一起良。

Phiên âm

Bất thị Hoài Sa[1], oán Sở vương,
Bỉ thiên nan vấn, vấn Tiêu Tương[2].
Nghĩ tương khẩu thiệt phù tông quốc[3],
Khởi ái bì mao xứ cấu đường.
Vãng sự kỷ hồi bi thệ thuỷ,
“Ly Tao[4]” chung cổ điếu tà dương.
Cửu Nghi[5] hữu lộ phùng Ngu Thuấn,
Tế tế ưng thiêm nhất khởi lương.

Dịch nghĩa

Chẳng phải nhớ tới Hoài Sa mà oán vua Sở,
Trời kia khó hỏi, hỏi sông Tiêu Tương.
Nghĩ đem miệng lưỡi phò nước tổ,
Nào tiếc thịt da ở chốn hiểm nghèo.
Việc cũ bao phen buồn cùng dòng nước,
“Ly Tao” còn mãi, viếng ánh tà dương.
Có đường tới Cửu Nghi mà gặp Ngu Thuấn,
Chắc hẳn có thêm một bậc đống lương.

Bản dịch của Lâm Giang

Nào phải Toài Sa oán Sở Vương,
Trời kia khó hỏi, hỏi Tiêu Tương.
Nghĩ đem miệng lưỡi phò ngôi tổ,
Đâu dám nản lòng chốn nhiễu nhương.
Việc cũ bao phen buồn nước chảy,
“Ly Tao” muôn thuở, viếng tà dương.
Cửu Nghi có lối tìm Nghiêu Thuấn,
Chắc hẳn thêm người giỏi đống lương.
Tam Lư đại phu tức Khuất Nguyên, người nước Sở.

[1] Một thiên trong Cửu chươngSở từ của Khuất Nguyên, đại lược nói: Tuy ta bị đuổi ra Trường Sa, nhưng không vì cùng khốn mà thay đổi hành động.
[2] Tên hai dòng sông thuộc địa phận tỉnh Hồ Nam, liền với sông Mịch La là nơi Khuất Nguyên đã trẫm mình. Khuất Nguyên có thơ Thiên vấn (Hỏi trời). Ở đây ý nói, trời xa khó hỏi, thì hỏi sông Tiêu, Tương cũng sẽ rõ.
[3] Khuất Nguyên người cùng họ với vua Sở, nên gọi nước Sở là “tông quốc.”
[4] Một bài thơ nổi tiếng của Khuất Nguyên.
[5] Một ngọn núi ở Hồ Nam, nơi vua Thuấn đi tuần thú phương nam rồi chết ở đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Điếu Sở Tam Lư đại phu