07/07/2022 14:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Trương sơn nhân
送張山人

Tác giả: Chu Phóng - 朱放

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2013 21:00

 

Nguyên tác

知君住處足風煙,
古寺荒村在眼前。
便欲移家逐君去,
唯愁未有買山錢。

Phiên âm

Tri quân trú xứ túc phong yên,
Cổ tự hoang thôn tại nhãn tiền.
Tiện dục di gia trục quân khứ,
Duy sầu vị hữu mãi sơn tiền.

Dịch nghĩa

Được biết chỗ ở của ông có đủ gió và sương khói,
Chùa cũ, xóm hoang ở ngay trước mắt.
Cũng muốn dời nhà theo ông đi,
Hiềm nỗi chưa có tiền để mua đất trên núi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chỗ ông ở đủ sương và gió
Có xóm hoang chùa cũ ngay bên
Dời nhà cũng muốn theo liền
Ngặt vì một nỗi không tiền mua non
Trương sơn nhân thân thế không rõ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Phóng » Tống Trương sơn nhân