07/02/2023 00:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phiếm giang tống Nguỵ thập bát thương tào hoàn kinh, nhân ký Sầm trung doãn Tham, Phạm lang trung quý Minh
泛江送魏十八倉曹還京,因寄岑中允參、范郎中季明

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 14:32

 

Nguyên tác

遲日深春水,
輕舟送別筵。
帝鄉愁緒外,
春色淚痕邊。
見酒須相憶,
將詩莫浪傳。
若逢岑與范,
為報各衰年。

Phiên âm

Trì nhật thâm xuân thuỷ,
Khinh thuyền tống biệt diên.
Đế hương sầu thự ngoại,
Xuân sắc lệ ngân biên.
Kiến tửu tu tuơng ức,
Tương thi mạc lãng truyền.
Nhược phùng Sầm dữ Phạm,
Vị báo các suy niên.

Dịch nghĩa

Ngày vào buổi chiều nên nước trong càng sâu thêm,
Trên con thuyền nhẹ có bày tiệc tiễn.
Có nỗi lòng buồn nơi bên ngoài kinh vua,
Mắt rưng lệ ở nơi cảnh đẹp nơi biên cương này.
Thấy rượu lại càng khiến nhớ nhau,
Đưa thơ chớ có chậm trễ.
Nếu có gặp hai ông họ Sầm với họ Phạm,
Xin vì tôi mà nói rằng đang ở những năm suy tàn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày tàn nước thêm sâu,
Thuyền nhẹ tiệc tiễn nhau.
Cảnh ngoài mắt ngấn lệ,
Kinh xa lòng ngập sầu.
Thấy rượu càng thấy nhớ,
Thơ đưa hãy cho mau.
Sầm, Phạm nếu có gặp,
Xin kể cảnh tuổi cao.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phiếm giang tống Nguỵ thập bát thương tào hoàn kinh, nhân ký Sầm trung doãn Tham, Phạm lang trung quý Minh