26/09/2021 18:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc Đài quán kỳ 2
玉臺觀其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/02/2006 17:03

 

Nguyên tác

浩劫因王造,
平臺訪古遊,
綵雲蕭史駐,
文字魯恭留,
宮闕通群帝,
乾坤到十洲,
人傳有笙鶴,
時過北山頭。

Phiên âm

Hạo sát nhân vương[1] tạo,
Bình đài phỏng cổ du.
Thái vân Tiêu Sử[2] trú,
Văn tự Lỗ Cung[3] lưu.
Cung khuyết thông quần đế,
Càn khôn đáo thập châu.
Nhân truyền hữu sanh hạc,
Thì quá Bắc sơn đầu.

Dịch nghĩa

Toà miếu lớn do Đằng vương dựng
Đến Bình Đài chơi viếng cảnh xưa
Mấy năm sắc là nơi Tiêu Sử ở
Nét chữ bài văn là của Lỗ Cung Vương để lại
Cung điện thông suốt đến các thiên đế
Đất trời bao trùm cả mười châu
Người ta đồn có vị tiên cỡi hạc thổi sáo
Thường bay qua đầu núi Bắc

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Miếu lớn Đằng vương xây
Viếng cảnh xưa Bình đài
Bài văn Lỗ lưu lại
Tiêu Sử ngụ trong mây.
Cung cao thông thiên đế
Mười châu đất bao vây
Tiên cỡi hạc, người kể
Đầu núi bắc thường bay.
(Năm 764)

Có nơi chép tác giả bài này là Cao Thích.

[1] Tức Đằng Vương Lý Nguyên Anh, con của Đường Cao Tổ Lý Uyên.
[2] Tên một đạo sĩ đã tu thành tiên.
[3] Tên một đạo sĩ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ngọc Đài quán kỳ 2