29/06/2022 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên đường

Tác giả: Phạm Công Thiện

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/01/2015 13:06

 

I.
Chim ca lăng kêu sương
Tôi sụp lạy cúng dường
Lôi bồ đề tâm dậy
Chấn động khắp mười phương

II.
Chim ca lăng kêu sương
Tôi sụp lạy vô lượng
Lôi bồ đề tâm dậy
Địa động cả mười phương

III.
Chim ca lăng kêu sương
Tôi sụp lạy cành dương
Lôi bồ đề tâm dậy
Sấm nổ chuyển mười phương

IV.
Chim ca lăng kêu sương
Tôi sụp lạy đại dương
Lôi bồ đề tâm dậy
Sấm sét nổ mười phương

V.
Chim ca lăng kêu sương
Tôi sụp lạy bất thường
Lôi bồ đề tâm dậy
Gió bão lặng mười phương

VI.
Chim ca lăng kêu sương
Tôi sụp lạy cát tường
Lôi bồ đề tâm dậy
Mây lạ cuốn mười phương

VII.
Chim ca lăng kêu sương
Tôi sụp lạy vô thường
Lôi bồ đề tâm dậy
Sấm chẻ đứt: kim cương

VIII.
Chim ca lăng kêu sương
Tôi sụp lạy lên đường
Lôi bồ đề tâm dậy
Sấm trời động thượng phương

IX.
Chim ca lăng kêu sương
Tôi sụp lạy hạ phương
Lôi bồ đề tâm dậy
Sấm nổ bay bông phượng

X.
Chim ca lăng kêu sương
Tôi sụp lạy vô phương
Lôi bồ đề tâm dậy
Chớp sáng ngời phương trượng

XI.
Chim ca lăng kêu sương
Tôi sụp lạy thiên hương
Bồ đề tâm tăng trưởng
Bông quỳnh nở bất thường

XII.
Chim ca lăng kêu sương
Tôi sụp lạy vách tường
Bồ đề tâm qui ngưỡng
Bông trang trổ đầu đường
Nguồn: Phạm Công Thiện, Trên tất cả đỉnh cao là lặng im, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Công Thiện » Lên đường