29/11/2021 22:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung đồ ký hữu nhân
中途寄友人

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2006 05:06

 

Nguyên tác

道傍高木盡依依,
落葉驚風處處飛。
未到鄉關聞早雁,
獨于客路授寒衣。
煙霞舊想長相阻,
書劍投人久不歸。
何日一名隨事了,
與君同採碧溪薇。

Phiên âm

Đạo bàng cao mộc tận y y
Lạc diệp kinh phong xứ xứ phi
Vị đáo hương quan văn tảo nhạn
Độc vu khách lộ thụ hàn y
Yên hà cựu tưởng trường tương trở
Thư kiếm đầu nhân cửu bất quy
Hà nhật nhất danh tùy sự liễu
Dữ quân đồng thái bích khê vi.

Bản dịch của (Không rõ)

Cây lớn bên đường mọc sát nhau
Nơi nơi lá rụng theo gió bay
Nhạn kêu sương sớm về chưa kịp
Rét buốt trên đường một bóng lay
Nhớ xưa thân khói mây nhàn hạ
Mà nay thư kiếm gắn vào tay
Ngày nào việc hết danh còn đó
Cùng anh bên suối hái tường vi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Trung đồ ký hữu nhân