16/10/2021 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Thủ Sơn Tỉnh Niệm thiền sư - 首山省念禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2012 16:17

 

Nguyên tác

白銀世界金色身,
情與非情共一真。
明暗盡時俱不照,
日輪午後見全身。

Phiên âm

Bạch ngân thế giới kim sắc thân,
Tình dữ phi tình cộng nhất chân.
Minh ám tận thời câu bất chiếu,
Nhật luân ngọ hậu kiến toàn thân.

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Thế giới bạch ngân, thân sắc vàng
Tình với vô tình một chữ chân
Tối sáng hết thời đều không chiếu
Ngày qua giờ ngọ thấy toàn thân
Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và các bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thủ Sơn Tỉnh Niệm thiền sư » Kệ