02/11/2020 06:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái thượng khúc kỳ 1
塞上曲首一

Tác giả: Vương Liệt - 王烈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 01:24

 

Nguyên tác

紅顏歲歲老金微,
砂磧年年臥鐵衣。
白草城中春不入,
黃花戍上雁長飛。

Phiên âm

Hồng nhan tuế tuế lão Kim Vi[1],
Sa thích niên niên ngoạ thiết y.
Bạch Thảo[2] thành trung xuân bất nhập,
Hoàng Hoa[3] thú thượng nhạn trường phi.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Kim Vi tháng tháng già trai trẻ
Giáp sắt năm năm ngủ cát phơi
Bạch Thảo thành trong xuân chẳng tới
Hoàng Hoa ải hiểm nhạn bay dài
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] tên núi ở ngoài Mông Cổ.
[2] Thành ở bãi cỏ trắng, nên đặt tên theo.
[3] Tên cửa ải quan trọng ỏ phía bắc Y Châu (gần Y Ngô).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Liệt » Tái thượng khúc kỳ 1