22/09/2023 09:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân dân giải phóng quan chiếm lĩnh Nam Kinh
人民解放軍佔領南京

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2008 20:37

 

Nguyên tác

鐘山風雨起蒼黃,
百萬雄師過大江。
虎踞龍盤今勝昔,
天翻地覆慨而慷。
宜將勝勇追窮寇,
不可沽名學霸王。
天若有情天亦老,
人間正道是滄桑。

Phiên âm

Chung Sơn phong vũ khởi thương hoàng
Bách vạn hùng sư quá Đại Giang
Hổ cứ long bàn kim thắng tích
Thiên phiên địa phúc thái nhi khang
Nghi tương thặng dũng truy cùng khấu
Bất khả cô danh học Bá Vương
Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão[1]
Nhân gian chính đạo thị thương tang

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Chung Sơn mưa gió dậy xanh vàng
Trăm vạn hùng binh vượt Đại Giang
Rồng uốn hổ ngồi nay thắng trước
Trời long đất lở mạnh mà hăng
Nên đem dũng khí truy tàn tặc
Chớ chuộng hư danh học Bá Vương
Trời dẫu có tình trời cũng cỗi
Bể dâu là đạo ở nhân gian
Tháng 4-1949

[1] Câu thơ của Lý Hạ trong bài Kim đồng tiên nhân từ Hán ca tịnh tự 金銅仙人辭漢歌並序.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Nhân dân giải phóng quan chiếm lĩnh Nam Kinh