05/07/2020 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Vi, Lư tập hậu
題韋盧集後

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/07/2005 02:44

 

Nguyên tác

詩人不得見,
見詩如見人。
大山興寶藏,
獨鶴出風塵。
針芥易相感,
越胡難似親。
三唐千載後,
寂寞久無聞。

Phiên âm

Thi nhân bất đắc kiến,
Kiến thi như kiến nhân.
Đại sơn hưng bảo tạng,
Độc hạc xuất phong trần.
Châm giới dị tương cảm[1],
Việt Hồ[2] nan tự thân.
Tam Đường[3] thiên tải hậu,
Tịch mịch cửu vô văn.

Bản dịch của (Không rõ)

Nhà thơ không thấy nữa,
Đọc thơ như thấy người.
Núi lớn đầy của quý,
Một hạc trong gió trần.
Kim, hạt cải dễ cảm,
Việt Hồ khó thân nhau.
Ba Đường sau ngàn năm,
Vắng vẻ tiếng thi nhân.
Vi: tức Vi Ứng Vật (755-832), nhà thơ Đường chịu ảnh hưởng của Đào Tiềm và Vương Duỵ.
Lư: Lư Chiếu Lân (637-690?), và Lư Đồng đều là nhà thơ Đường có tiếng. Ở đây không biết là tác giả muốn nói nhà thơ họ Đường nào.

[1] Do câu “Từ thạch năng dẫn châm, hổ phách năng thân giới” (đá nam châm hút kim khí, hổ phách hút hạt cải), ý nói những người tính tình hợp nhau thì dễ thành bạn.
[2] Việt ở Nam, Hồ ở Bắc, xa cách thì khó mà thân nhau.
[3] Thịnh Đường, Trung Đường, và Vãn Đường ở đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Đề Vi, Lư tập hậu