05/12/2021 10:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự kinh thoán chí hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 1
自京竄至喜達行在所其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2010 00:48

 

Nguyên tác

西憶岐陽信,
無人遂卻迴。
眼穿當落日,
心死著寒灰。
霧樹行相引,
蓮峰望忽開。
所親驚老瘦,
辛苦賊中來。

Phiên âm

Tây ức Kỳ Dương tín,
Vô nhân toại khước hồi.
Nhãn xuyên đương lạc nhật,
Tâm tử trước hàn hôi.
Vụ thụ hành tương dẫn,
Liên phong vọng hốt khai.
Sở thân kinh lão sấu,
Tân khổ tặc trung lai.

Dịch nghĩa

Trông mong tin tức từ phía tây Phụng Tường ở phía nam núi Kỳ Sơn,
Mà chẳng có ai tới được.
Mắt cứ đăm đăm nhìn về nơi trời lặn (phía tây),
Lòng cay đắng như tro nguội.
Nhưng rồi qua rừng rậm liều đi,
Núi trập trùng từng dãy, dứt rồi nối.
Khi tới Phụng Tường, người quen biết kinh hãi vì thần sắc suy kém của mình,
Trải bao khó nhọc từ vùng giặc mà ra đi.

Bản dịch của Bảo Định Giang

Tin tức Kỳ Dương ngóng
Người về nào thấy ai
Tro tàn lòng đã chết
Bóng xế mắt không rời
Theo khói cây lần bước
Chợt đồi núi mở đôi
Bạn kinh mình hốc hác
Vùng giặc đến đây rồi
(Năm 757)

Nguyên chú: "Tự kinh thoán chí Phụng Tường" 自京竄至鳳翔 (Từ kinh trốn đi tới Phụng Tường).

Khi An Sử đã chiếm được hai kinh, Đường Huyền Tông chạy vào đất Thục lánh nạn, nhường thái tử lên ngôi Túc Tông lo việc khôi phục. Giặc giam lỏng Đỗ Phủ ở Trường An, ông trốn được tới Linh Vũ chầu Túc Tông, được ban chức Tả thập di.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tự kinh thoán chí hỷ đạt hạnh tại sở kỳ 1