20/06/2021 18:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ thôn lão đối ẩm
與村老對飲

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2014 11:06

 

Nguyên tác

鬢眉雪色猶嗜酒,
言辭淳樸古人風。
鄉村年少生離亂,
見話先朝如夢中。

Phiên âm

Mấn my tuyết sắc do thị tửu,
Ngôn từ thuần phác cổ nhân phong.
Hương thôn niên thiếu sinh ly loạn,
Kiến thoại tiên triều như mộng trung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tóc mày như tuyết còn ưa rượu
Lời nói chân thành kiểu người xưa
Xóm làng thời trẻ nhiều ly loạn
Triều trước như mơ nói chẳng vừa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Dữ thôn lão đối ẩm