06/12/2021 19:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng thiên sứ Trương Hiển Khanh sứ hoàn
贈天使張顯卿使還

Tác giả: Trần Ích Tắc - 陳益稷

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 10/11/2018 16:38

 

Nguyên tác

西風吹夢到龍編,
回首相逢又隔年。
馬退輕塵還日下,
雁隨瘦影出雲邊。
四方專對詩三百,
五嶺歸來路八千。
盡道朝廷用文士,
尚書志氣香秋天。

Phiên âm

Tây phong xuy mộng đáo Long Biên,
Hồi thủ tương phùng hựu cách niên.
Mã thoái khinh trần hoàn nhật hạ[1],
Nhạn tuỳ sấu ảnh xuất vân biên.
Tứ phương chuyên đối thi tam bách[2],
Ngũ Lĩnh quy lai lộ bát thiên.
Tận đạo triều đình dụng văn sĩ,
Thượng thư chí khí hương thu thiên.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Gió đưa hồn mộng đến Giao Châu,
Cách một năm tròn lại gặp nhau.
Ngựa ruổi bụi hồng theo bóng ác,
Nhạn tung chiếc ảnh liệng mây mù.
Giã từ Ngũ Lĩnh, đường xa thẳm,
Ứng đối tứ phương, thi thuộc làu.
Nghe nói triều đình dùng văn sĩ,
Thượng thư chí khí ngất trời thu.
Bài thơ này được Lê Tắc chép trong An Nam chí lược. Trương Hiển Khanh tức Trương Lập Đạo 張立道, sang sứ nước ta hai lần, lần thứ nhất năm 1265 để tuyên dụ chiếu chỉ của vua Nguyên (triều Trần Thái Tông), lần thứ hai năm 1291 (triều Trần Nhân Tông) nhằm dụ nước ta quy phục và bắt Nhân Tông thân sang chầu.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Về dưới mặt trời, tức là về kinh đô.
[2] Luận ngữ: “Tụng thi tam bách, thọ chi dĩ chánh bất đạt, sứ u tứ phương, bất năng chuyên đối”, nghĩa là học Kinh thi 300 thiên, đến khi làm chính sự lại không thông suốt, đi sứ bốn phương thì không đủ tài một mình ứng đối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ích Tắc » Tặng thiên sứ Trương Hiển Khanh sứ hoàn