31/03/2023 13:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Thế là xong! Chỉ còn chút nữa”
“Свершилось! полно ожидать”

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2009 06:42

 

Nguyên tác

Свершилось! полно ожидать
Последней встречи и прощанья!
Разлуки час и час страданья
Придут - зачем их отклонять!
Ах, я не знал, когда глядел
На чудные глаза прекрасной,
Что час прощанья, час ужасный,
Ко мне внезапно подлетел.
Свершилось! голосом бесценным
Мне больше сердца не питать,
Запрусь в углу уединенном
И буду плакать... вспоминать!

Bản dịch của Thuý Toàn

Thế là xong! Chỉ còn chút nữa
Cuộc gặp gỡ sau cùng và từ giã!
Phút biệt ly và phút khổ đau
Sắp đến rồi - còn chi mà lần lữa!
Trời, khi nhìn đắm đuối cặp mắt em,
Tôi đâu biết cái phút giây khủng khiếp,
Phút chia ly đến sao mà đột ngột.
Thế là xong! Ôi, thế là xong
Trái tim tôi không còn rung động
Trong giọng nói yêu kiều khôn sánh,
Tôi sẽ khoá mình trong một góc cô đơn
Và sẽ khóc... và sống nhờ hồi tưởng!
1830
Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » “Thế là xong! Chỉ còn chút nữa”