04/07/2022 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ xuân hữu cảm

Tác giả: Trần Thiện Chánh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Diệp Đồng vào 02/03/2008 03:40

 

Phiên âm

Tam nguyệt xuân quy tái thượng thâm,
Nhung lâu xuy giác trú trầm trầm.
Vân khai bất cải sơn hà sắc,
Hoa lạc hung phi thiên địa tâm.
Vãn điểu đề tàn nham bạn nhật[1],
Đồng ngưu canh phá lũng đầu âm.
Quân trung hư ức Lư tòng sự[2],
Bạch thủ vô thành chỉ thiện ngâm.

Dịch nghĩa

Ba tháng xuân về trên ải vắng lặng
Lâu canh vang tiếng tù và, ánh ngày tắt dần
Mây tan chẳng đổi thay màu núi sông
Hoa rụng rốt lại không phải ý đất trời
Chim chiều kêu tàn mặt trời bên lèn núi
Trâu con cày vỡ bóng râm đầu bãi
Trong quân nhớ suông ông tòng sự họ Lư
Đầu bạc chẳng việc gì nên, chỉ giỏi ngâm thơ

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Ba tháng xuân về ải lạnh hoang
Lầu canh còi rúc, ánh chiều lan
Núi sông chẳng bợn màu mây khói
Trời đất vô tâm chuyện úa tàn
Chim gọi bên lèn, vầng nhật tắt
Trâu cày cuối bãi bóng râm quang
Trong quân luống nhớ người thơ trước
Tóc trắng vô công chỉ vịnh tràn
Nguồn: Thơ Trần Thiện Chánh, Cao Tự Thanh dịch và giới thiệu, NXB Khoa học xã hội, 1995
[1] Quốc triều thi lục chép là “nguyệt”.
[2] Chưa rõ ý nghĩa, tạm dịch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thiện Chánh » Mộ xuân hữu cảm