02/07/2020 17:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa công 4
車攻 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2015 10:49

 

Nguyên tác

駕彼四牡,
四牡奕奕。
赤芾金舄,
會同有繹。

Phiên âm

Giá bỉ tứ mẫu,
Tứ mẫu dịch dịch.
Xích phất kim tích,
Hội đồng hữu dịch.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bốn ngựa đực thảy đều được thắng
Bốn ngựa đều ngay ngắn sắp hàng
Phất màu đỏ, giày nạm vàng
Chư hầu hội họp đàng hoàng chầu vua
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xa công 4