24/09/2021 10:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 041
山居百詠其四十一

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 23:33

 

Nguyên tác

山居包納太虛空,
萬象森羅盡在中。
左右逢原皆佛事,
不消棒喝不施功。

Phiên âm

Sơn cư bao nạp thái hư không,
Vạn tượng sâm la tận tại trung.
Tả hữu phùng nguyên giai Phật sự,
Bất tiêu bổng hát bất thi công.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi gồm chứa cả hư không,
Muôn trượng đều bày trọn ở trong,
Khắp chốn hiện thành là việc Phật,
Chẳng cần gậy hét với ra công.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 041