10/06/2023 22:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng Cốc biên từ kỳ 4
上谷邊詞其四

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 10:04

 

Nguyên tác

駱駝見柳等閒枯,
虜見南醪命拚殂。
倒與鴟夷留一滴,
回繮猶作卯兒姑。

Phiên âm

Lạc đà kiến liễu đẳng nhàn khô,
Lỗ kiến nam lao mệnh biện tồ.
Đảo dữ Si Di[1] lưu nhất tích,
Hồi cương do tác mão nhi cô[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lạc đà ăn liễu như ăn cỏ,
Người Hồ thấy rượu uống chết bỏ.
Rót với Si Di giọt cuối chừa,
Quay ngựa đi rồi còn bái thọ.
[1] Tù trưởng Xa Di 車夷 hay Xa Đạt Kê 車達雞.
[2] Nguyên chú: “Bắc ngạn vân lạc đà kiến liễu Đạt tử kiến tửu hựu di ngôn khái đầu vi mão nhi cô” 北諺雲駱駝見柳達子見酒,又夷言磕頭為卯兒姑 (Ngạn ngữ phương bắc nói lạc đà thấy liễu như Thát tử thấy rượu, lại nói cúi đầu bái lạy là mão nhi cô). Mão nhi cô, tiếng Mông Cổ là mölkü.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Thượng Cốc biên từ kỳ 4