18/04/2024 15:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu Mai huynh trùng du Thái học, tương hành quá túc công thự thoại biệt, dụng Mỹ Lương, Thành Phủ huynh tặng hành, nguyên vận phụng tống
友梅兄重遊太學,將行過宿公署話別,用美良,誠甫兄贈行,元韻奉送

Tác giả: Nguyễn Tư Giản - 阮思僩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2020 17:32

 

Nguyên tác

七年同榻香江邸,
今日龍城感慰深。
勸酒風簾秔煮玉,
賞茶霜院菊抽金。
送行擬繼聯珠集,
話別翻愁見雁心。
此去壯圖須努力,
故園桑梓已成陰。

Phiên âm

Thất niên đồng tháp Hương giang để,
Kim nhật Long Thành cảm uỷ thâm.
Khuyến tửu phong liêm canh chử ngọc,
Thưởng trà sương viện cúc trừu câm.
Tống hành nghĩ kế liên châu[1] tập,
Thoại biệt phiên sầu kiến nhạn tâm.
Thử khứ tráng đồ tu nỗ lực,
Cố viên tang tử dĩ thành âm.

Dịch nghĩa

Bảy năm cùng giường ở cạnh sông Hương,
Hôm nay ở Long Thành, tình cảm quyến luyến sâu nặng.
Quán nấu rượu lúa mới ngon để mời rượu,
Sương rơi bên ngoài, ngồi thưởng trà xem hoa cúc nở.
Tiễn lên đường nghĩ làm tập liên châu,
Nói lời tạm biệt buồn rầu biết được nỗi lòng của bằng hữu.
Lần này đi, mưu đồ cơ nghiệp lớn, nên cố gắng hết sức,
Vườn cũ ở quê nhà cỏ đã mọc um tùm.
[1] Một trong những phương thức hay sử dụng khi làm câu đối thời xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tư Giản » Hữu Mai huynh trùng du Thái học, tương hành quá túc công thự thoại biệt, dụng Mỹ Lương, Thành Phủ huynh tặng hành, nguyên vận phụng tống