08/02/2023 23:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tập cổ cú đề Tô Tiểu Tiểu tượng
集古句題蘓小小像

Tác giả: Lăng Vân Hàn - 凌雲翰

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 14:31

 

Nguyên tác

柳色深藏蘇小家,
昔年相望尚天涯。
不知誰唱歸春曲,
纔見開花又落花。

Phiên âm

Liễu sắc thâm tàng Tô Tiểu gia,
Tích niên tương vọng thượng thiên nha.
Bất tri thuỳ xướng Quy xuân khúc,
Tài kiến khai hoa hựu lạc hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu xanh phủ kín nhà Tô Tiểu,
Nhớ nhau năm trước đến chân mây.
Ai đó hát bài Quy xuân khúc,
Hoa khai hoa rụng khắp đó đây.
Câu 1 của Bạch Cư Dị 白居易 trong bài Hàng Châu xuân vọng 杭州春望. Câu 2 của Lý Thương Ẩn 李商隱 trong bài Vô đề nhị thủ kỳ 2 無題二首其二. Câu 3 của Tào Đường 曹唐 trong bài Tiểu du tiên thi kỳ 63 小遊仙詩其六十三. Câu 4 của Ung Đào 雍陶 trong bài Quá nam lân hoa viên 過南鄰花園.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lăng Vân Hàn » Tập cổ cú đề Tô Tiểu Tiểu tượng