24/03/2023 20:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hứng

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/06/2020 23:09

 

Thế giới ba nghìn vậy ở đâu?
Hoạ đồ trông thấy chỉ năm châu.
Gió mây xáo lộn tuồng thiên diễn,
Sông núi in nguy quả địa cầu.
Nước biển no lòng con chuột lúi,
Cây rừng dựa tổ cái chim sâu.
Có chi chi cũng quyền ông Tạo,
Ai dại chi mà khóc bể dâu!
1940

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Cảm hứng