09/08/2022 20:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phó Bắc Đình độ Lũng tư gia
赴北庭度隴思家

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 05:28

 

Nguyên tác

西向輪臺萬里餘,
也知鄉信日應疏。
隴山鸚鵡能言語,
為報家人數寄書。

Phiên âm

Tây hướng Luân Đài[1] vạn lý dư,
Dã tri hương tín nhật ưng sơ.
Lũng Sơn[2] anh vũ năng ngôn ngữ,
Vi báo gia nhân sổ ký thư.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tây tới Luân Đài vạn dặm thừa
Tin quê cũng biết sẽ càng thưa
Lũng Sơn yểng vẹt từng hay nói
Nhắn giúp quê nhà luôn gửi thư
Bắc Đình: tên phủ Đô Hộ, gần Phu Viễn, nay thuộc tỉnh Tân Cương. Năm 754 (niên hiệu Thiên Bảo 13) Sầm làm việc ở đây.

Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Tên huyện, ở phía tây phủ Đô Hộ, Bắc Đình.
[2] Tên một dãy núi có cửa ải, trên đường từ Trường An ra biên giới tây bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Phó Bắc Đình độ Lũng tư gia