07/08/2020 00:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lương Hoa Thịnh tướng quân thăng nhậm phó tư lệnh
梁華晟將軍升任副司令

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 15:13

 

Nguyên tác

昔日麾軍湘浙地,
今年抗敵緬滇邊。
顯赫威名寒敵膽,
為公預誦凱旋篇。

Phiên âm

Tích nhật huy quân Tương[1], Chiết[2] địa,
Kim niên, kháng địch Miến[3], Điền[4] biên;
Hiển hách, uy danh hàn địch đởm,
Vị công dự tụng khải toàn thiên.

Dịch nghĩa

Ngày trước chỉ huy quân đội ở đất Tương và Chiết,
Năm nay chống giặc nơi biên giới Miến và Điền;
Uy danh lừng lẫy làm kẻ thù mất mật,
Vì ông ca trước khúc khải hoàn.

Bản dịch của Trần Đắc Thọ

Đốc quân ngày trước vùng Tương, Chiết,
Chống giặc năm nay mạn Miến, Điền;
Lừng lẫy uy danh, thù mất mật,
Khải hoàn mừng trước, xướng thành thiên.
Lương Hoa Thịnh, Trung tướng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục chính trị đệ tứ chiến khu ở Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Khi ông được thăng chức Tư lệnh phó mà Trương Phát Khuê làm Tư lệnh trưởng thì thiếu tướng Hầu Chí Minh thay ông làm Chủ nhiệm.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000
[1] Hồ Nam.
[2] Chiết Giang.
[3] Miến Điện.
[4] Vân Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Lương Hoa Thịnh tướng quân thăng nhậm phó tư lệnh