20/07/2024 23:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Nhất Trụ tự
詠一柱寺

Tác giả: Trần Bá Lãm - 陳伯覽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2024 21:56

 

Nguyên tác

城裏花村村裏寺,
李朝延祐始經營。
宮中允協熊羆夢,
菩薩觀音果有靈。

Phiên âm

Thành lý hoa thôn thôn lý tự,
Lý triều Diên Hựu thuỷ kinh doanh.
Cung trung doãn hiệp hùng bi mộng,
Bồ Tát Quan Âm quả hữu linh.

Dịch nghĩa

Thôn Nhất Trụ trong thành có một ngôi chùa,
Bắt đầu được xây dựng từ năm Diên Hựu nhà Lý.
Ứng với giấc mộng hoàng hậu sinh con trai,
Bồ Tát Quan Âm quả là rất linh nghiệm.

Bản dịch của Mai Hải

Giữa thôn Nhất Trụ dựng chùa này,
Ấy chùa Diên Hựu Lý triều xây.
Giấc mộng sinh trai đà ứng nghiệm,
Quan Âm Bồ Tát quả linh thay!
Tiểu dẫn: Chùa tại thôn Nhất Trụ, huyện Vĩnh Thuận. Thời cổ, nơi đây hoang phế, chưa có thôn xóm. Thời Cao Biền làm An Nam đô hộ nói đất này là xương sống rồng, sai dựng đồng trụ để làm đứt long mạch. Về sau, dân chúng đến ở mới gọi tên thôn là Nhất Trụ. Thời vua Lý Thánh Tông, vì tuổi tác đã cao mà chưa có hoàng tử nối ngôi, đêm nằm mộng đến thôn Nhất Trụ, thấy Bồ Tát Quan Âm nói với nhà vua rằng: Đất này tối linh, trụ đồng đã làm tổn thương “xương sống rồng đã lâu, nay phải mau mau phá huỷ nó đi, thì phúc nước mới kéo dài được mấy đời nữa, nếu không thì sẽ hết vậy.” Nói xong mời nhà vua bước lên kim đài trao cho một tiểu đồng. Tỉnh mộng, vua sai dựng một ngôi chùa ở mé tây thôn ấy để phụng thờ đức Quan Âm Bồ Tát, đổi niên hiệu là Diên Hựu, đổi tên chùa là chùa Diên Hựu rồi phá huỷ đồng trụ, lấy bùa yểm ra. Năm sau liền sinh hoàng tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bá Lãm » Vịnh Nhất Trụ tự