21/10/2021 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trương thị ẩn cư kỳ 2
題張氏隱居其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 12:15

 

Nguyên tác

之子時相見,
邀人晚興留。
霽潭鱣發發,
春草鹿呦呦。
杜酒偏勞勤,
張梨不外求。
前村山路險,
歸醉每無愁。

Phiên âm

Chi tử thì tương kiến,
Yêu nhân vãn hứng lưu.
Tế đàm chiên phát phát,
Xuân thảo lộc ao ao.
Đỗ tửu[1] thiên lao khuyến,
Trương lê[2] bất ngoại cầu.
Tiền thôn sơn lộ hiểm,
Quy tuý mỗi vô ưu.

Dịch nghĩa

Lúc gặp gỡ bác
Cơn hứng thú buổi chiều mời người ở lại
Cá mè vượt đầm nhảy lõm bõm
Hươu chạy trong đám cỏ xuân kêu tác tác
Riêng mời ép chén rượu Đỗ
Chẳng cần tìm đâu quả lê Trương
Trước xóm, đường núi cheo leo
Mỗi lần say về chẳng lo lắng gì!

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Được lúc chơi cùng bác
Hứng chiều núi giữ người
Cá ngoi đầm nước dẫy
Nai tác cỏ xuân tươi
Tại chỗ lê Trương hái
Riêng ai rượu Đỗ mời
Trước thôn đường núi hiểm
Chẳng ngại lúc say rồi
(Năm 740)

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Rượu Đỗ Khang 杜康, tương truyền là người nấu rượu giỏi thời Chu. Tào Tháo 曹操 trong bài Đoản ca hành 短歌行 có câu "Hà dĩ giải ưu, Duy hữu Đỗ Khang" 何以解憂,唯有杜康 (Lấy gì giải buồn, May có Đỗ Khang).
[2] Bài Nhàn cư phú 閒居賦 của Phan Nhạc 潘岳 có câu "Trương công Đại Cốc chi lê" 張公大谷之梨 (Lê của ông Trương ở Đại Cốc)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đề Trương thị ẩn cư kỳ 2