27/09/2023 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Cao Xá hữu nhân biệt hậu
與高舍友人別後

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2015 14:28

 

Nguyên tác

相逢亂後老相催,
繾綣離情酒數杯。
夜靜雲庵誰是伴,
一窗明月照寒梅。

Phiên âm

Tương phùng loạn hậu lão tương thôi,
Khiển quyển ly tình tửu sổ bôi.
Dạ tĩnh Vân Am thuỳ thị bạn,
Nhất song minh nguyệt chiếu hàn mai.

Dịch nghĩa

Sau lúc loạn ly gặp nhau thì đều đã già
Cùng nhau uống vài chén rượu để thắt chặt mối tình ly biệt
Đêm thanh vắng ở Am Mây biết lấy ai làm bạn
Chỉ vầng trăng sáng ngoài cửa sổ rọi bóng vào gốc mai lạnh

Bản dịch của Lê Thước

Gặp nhau sau loạn đã vừa già
Bịn rịn xa nhau chén rượu khà
Đêm vắng Am Mây ai bạn với
Cành mai trước cửa bóng trăng tà
Nguồn: Hoàng Việt thi văn tuyển, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Dữ Cao Xá hữu nhân biệt hậu