10/08/2022 05:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xa lân 1
車鄰 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 12:00

 

Nguyên tác

有車鄰鄰,
有馬白顛。
未見君子,
寺人之令。

Phiên âm

Hữu xa lân lân,
Hữu mã bạch đân (diên).
Vị kiến quân tử,
Tự nhân chi linh.

Dịch nghĩa

Có nhiều xe chạy rầm rầm,
Có nhiều ngựa trán trắng.
Lúc chưa gặp được vua,
Thì khiến quan nội giám (hoạn quan) thông báo trước (sau sẽ được vua cho yết kiến).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xe vua chạy rầm rầm vang dậy,
Ngựa của vua trán thấy trắng lông.
Khi chưa gặp được mặt rồng,
Khiến quan nội giám vào thông báo dùm.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

lân lân: tiếng nhiều xe chạy rầm rầm.
bạch điên (đọc đân): trán có lông trắng, nay gọi là tảng (trán trắng).
quân tử: chỉ vua Tần.
tự nhân: quan nhỏ trong cung.
linh: sai khiến.

Lúc ấy vua Tần mới có xe ngựa, và viên quan nhỏ ấy hầu hạ trong cung. Người nào muốn gặp vua Tần thì trước tiên phải khiến vị quan nhỏ ấy thông báo. Cho nên người trong nước mới thấy lần đầu mà khoe khoang khen ngợi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Xa lân 1