19/10/2021 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lễ sáng (V)
Matins (V)

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/01/2021 21:29

 

Nguyên tác

You want to know how I spend my time?
I walk the front lawn, pretending
to be weeding. You ought to know
I’m never weeding, on my knees, pulling
clumps of clover from the flower beds: in fact
I’m looking for courage, for some evidence
my life will change, though
it takes forever, checking
each clump for the symbolic
leaf, and soon the summer is ending, already
the leaves turning, always the sick trees
going first, the dying turning
brilliant yellow, while a few dark birds perform
their curfew of music. You want to see my hands?
As empty now as at the first note.
Or was the point always
to continue without a sign?

Bản dịch của Phạm Doanh

Bạn muốn biết tôi sử dụng thời gian của mình như thế nào?
Tôi đi bộ trên bãi cỏ phía trước, giả vờ
làm cỏ. Bạn nên biết
Tôi không bao giờ nhổ cỏ, quỳ gối, nhổ
những đám xa trục thảo từ những luống hoa: thật ra
Tôi đang tìm kiếm sự can đảm, một số bằng chứng
cuộc sống của tôi sẽ thay đổi, mặc dù
nó mất thì giờ mãi mãi, kiểm tra
mỗi cụm cho lá biểu tượng,
và mùa hè sắp kết thúc,
lá đã chuyển màu, luôn luôn là cây bệnh
đi trước, cây sắp chết chuyển
màu vàng rực rỡ, trong khi một vài con chim sẫm màu biểu diễn
giờ giới nghiêm của âm nhạc. Bạn muốn nhìn thấy bàn tay của tôi?
Bây giờ trống rỗng như ở nốt đầu tiên.
Hay là vấn đề luôn luôn
tiếp tục mà không có dấu hiệu nào?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Lễ sáng (V)