18/04/2021 09:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 166 - Giới tham

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:39

 

Tượng trời[1] âu đã quá đồng cân,
Định cho ai, ắt có ngần[2].
Muốn vô nhai[3], khôn lẽ được,
Ơn phi phận[4], khá đều phân.
Đủ no hay vậy, xin thong thả,
Sạo sục[5] làm chi, luống nhọc nhằn!
Nẻo tham[6] hơn thì phải thiệt,
Hãy ghi lời ấy để mà răn.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Răn người có lòng tham.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Theo quy luật của tự nhiên trời định. Có sách chú là chỉ đồng tiền được đúc tròn theo tượng trời.
[2] Ngần là ngấn. Có ngần là có giới hạn nhất định, theo quan niệm câu tục ngữ “Trời cho ai kẻ ấy được”.
[3] Ý nói trong bụng quá tham, không biết thế nào là bờ bến.
[4] Ơn huệ vốn không phải phần mình đáng được hưởng.
[5] Tiếng cổ, nghĩa là nôn nóng, bồn chồn.
[6] Chỗ nào tham, người nào tham.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 166 - Giới tham