28/09/2022 18:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Linh Đài trấn tặng Khâu Sầm trung thừa
靈臺鎮贈丘岑中丞

Tác giả: Đậu Tường - 竇庠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/02/2014 13:19

 

Nguyên tác

曉日天山雪半晴,
紅旗遙識漢家營。
近來胡騎休南牧,
羊馬城邊春草生。

Phiên âm

Hiểu nhật Thiên Sơn[1] tuyết bán tình,
Hồng kỳ dao thức Hán gia dinh.
Cận lai Hồ kỵ hưu nam mục,
Dương mã thành biên xuân thảo sinh.

Dịch nghĩa

Nắng mai trên núi Thiên Sơn mới tan tuyết một nửa,
Cờ đỏ phấp phới, từ xa biết là doanh trại của quân Đường.
Gần đây người Hồ không đưa súc vật xuống phía nam nữa,
Dê, ngựa quân ta bên ngoài thành, cỏ xuân đang bừng sống.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng ban mai núi Thiên còn tuyết
Ngọn cờ hồng xa biết quân nhà
Trâu bò Hồ hết dám qua
Bên thành dê ngựa, cỏ hoa xuân về
Linh Đài trấn nay ở phía đông bắc tỉnh Cam Túc. Khâu Sầm thân thế không rõ. Trung thừa là chức quan dưới quyến quan Ngự sử đại phu.

[1] Tên núi ở vùng tây bắc Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đậu Tường » Linh Đài trấn tặng Khâu Sầm trung thừa