14/06/2021 12:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường tương tư kỳ 2 - Ký Chí Ngũ Thành quy tiên đài
長相思其二-寄志五城歸仙台

Tác giả: Yoshimura Usai - 吉村迂齋

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 03:40

 

Nguyên tác

雲漫漫
水漫漫
地闊天長來往難
與君今會言

乍交歡
乍失歡
自謂蓬萊降謫仙
無心滯世間

Phiên âm

Vân mạn mạn
Thuỷ mạn mạn
Địa khoát thiên trường lai vãng nan
Dữ quân kim hội ngôn

Sạ giao hoan
Sạ thất hoan
Tự vị Bồng Lai giáng trích tiên
Vô tâm trệ thế gian

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Mây man man
Nước man man
Đất rộng trời dài gặp khó khăn
Cùng nhau nay hội ngộ

Chợt giao hoan
Chợt thất hoan
Chừng hẳn Bồng Lai giáng trích tiên
Chẳng ham luyến thế gian
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yoshimura Usai » Trường tương tư kỳ 2 - Ký Chí Ngũ Thành quy tiên đài