26/06/2024 03:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử thi - Lư thuỷ
詠史詩-瀘水

Tác giả: Hồ Tằng - 胡曾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Mặc Am vào 13/04/2024 11:26

 

Nguyên tác

五月驅兵入不毛,
月明瀘水瘴煙高。
誓將雄略酬三顧,
豈憚征蠻七縱勞。

Phiên âm

Ngũ nguyệt khu binh nhập bất mao[1],
Nguyệt minh Lư Thuỷ chướng yên cao.
Thệ tương hùng lược thù tam cố[2],
Khởi đạn chinh Man thất túng[3] lao?

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Tháng năm vào đất hoang vu
Trăng soi Lư Thuỷ, mịt mù khói sương
Lược thao đền đáp quân vương
Bảy phen bắt thả, đảm đương nhọc nhằn
[1] Năm 225, Gia Cát Lượng thống lĩnh quân Thục Hán đi bình định phương Nam. Về sau, trong Tiền xuất sư biểu, ông kể lại: “Ngũ nguyệt độ Lư, thâm nhập bất mao” 五月渡瀘,深入不毛 (Tháng năm qua Lư thuỷ, tiến sâu vào đất hoang vu).
[2] Chỉ việc Lưu Bị ba lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng.
[3] Gia Cát Lượng bắt Mạnh Hoạch bảy lần nhưng thả cả bảy lần, khiến Mạnh Hoạch tâm phục, không làm phản nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Tằng » Vịnh sử thi - Lư thuỷ