21/05/2022 07:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kẻ trốn lủi
A bujdosó

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 12/12/2020 19:37

 

Nguyên tác

Párjavesztett gilicének szíve fáj,
Fülemile panaszától zeng a táj;
Ne szomorkodj fülemile, gerlice:
A te bajod az enyémhez semmise.

Égi madár hegyen-völgyön megszállhat,
Társa helyen társra megint találhat:
Jaj, de nekem nincs se hazám, se párom,
A világot egyes-egyedül járom.

Messzi honom tája körül jaj be kék...
Azt se tudom, hegy-e az ott vagy az ég;
Azt se tudom, eljutok-é oda még:
Vagy sose lesz egyéb hazám, mint az ég!

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Bồ câu mất bạn trái tim đau
Hoạ mi ta thán, cảnh vật rầu
Hoạ mi, bồ câu đừng buồn bã
Nỗi buồn các bạn thấm vào đâu!

Chim trời có thể ngủ núi đồi
Có thể tìm bạn mới mà chơi
Còn tôi, bạn không, không Tổ quốc
Cả thế giới này, tôi đơn côi

Cảnh vật xa xa xanh màu trời
Tôi chẳng biết là núi hay đồi
Đến được đó không, tôi nào biết
Tôi không Tổ quốc, chỉ có trời!
1857
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Kẻ trốn lủi